Trist med sandt! - skal vi grine eller græde?!

Den Gyldne Løve har fået et meget langt afslag på at få opsat autoiseret skilte - der skulle vise ned til Løven!

 

Afslag på ansøgning om servicevejvisning til Den Gyldne Løve på Varnæsvigvej

Aabenraa Kommune giver afslag på opsætning af servicevejvisning til forsamlingshuset Den Gyldne Løve i krydset ved Varnæsvej/Varnæsvigvej og frem til destination.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 346 i bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning.

Redegørelse for sagen

Aabenraa Kommune har den 13. december 2016 modtaget en ansøgning fra bestyrelsen af Den Gyldne Løve, med ønsket om at få opsat servicevejvisning i krydset ved Varnæsvej/Varnæsvigvej.

Drift og Vedligehold

Skelbækvej 2 / 6200 Aabenraa / Tlf.: 7376 7676 /Dato: 17-01-2017

Sagsnr.: 16/44604 / Kontakt: Vita Rich Dethlefsen / Direkte tlf.: 7376 6088 / E-mail: vrd@aabenraa.dk

Den Gyldne Løve v/ bestyr.medlem Tonni Henry Museth / Svejrupløkke 5

6200 Aabenraa

Ansøger oplyser i ansøgningen, at gæster til Den Gyldne Løve har svært ved at finde frem til Den Gyldne Løve, og en servicevejvisning allerede ved Varnæsvej ville være til stor hjælp for husets gæster.

Ansøger oplyser, at Den Gyldne Løve i dag fungerer som et aktivitetssted for private, foreninger, institutioner og skoler. Udover almindelig udlejning til private fester og arrangementer, bliver huset også brugt til afholdelse af kunstudstillinger, kurser, musikcafé, musikarrangementer, årligt kunsthåndværker messe samt et årligt familiearrangement.

Ifølge Den Gyldne Løves hjemmeside skal man være medlem af foreningen, for at kunne leje husets lokaler.

Aabenraa Kommune har den 9. januar 2017 besigtiget vejene frem til Den Gyldne Løve i forhold til om den almindelige gadenavnskiltning er fyldestgørende.

I henhold til § 346 i bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning skal opsætning af almindelig servicevejvisning være trafikalt begrundet.

Begrundelse for afgørelsen

Vejmyndigheden sidestiller Den gyldne Løve med et forsamlingshus, hvor gæster til huset er inviterede gæster. Dvs. at der er tale om planlagte mål, som trafikanterne kender inden turen påbegyndes. Udover de lukkede arrangementer, er der kun tale om få arrangementer i årets løb, hvor huset tillader spontane besøg.

På baggrund af ovenstående er det vejmyndighedens skøn, at der ikke er en trafikal begrundelse for at servicevejvise til Den Gyldne Løve. Herudover er det kommunens opfattelse at den almindelige gadenavnskiltning er tilstrækkelig.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at der kan indhentes tilladelse ved vejmyndigheden til opsætning af midlertidig vejvisning i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer, hvor offentligheden har adgang. Ansøgningen herom sendes til mailadresse:

driftogvedligeholdelse@aabenraa.dk

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning Kapitel

12 § 346 og § 352.

Uddrag af kapitel 12 Servicevejvisning på almindelige veje.

§ 346 Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet.

§ 352 Når det er trafikalt begrundet, jf. § 334 kan der vejvises med tekst til følgende mål:

· Almene institutioner og anlæg (hospitaler, skoler, sports-/idrætsanlæg og lignende)

· Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lignende)

· Offentlige kontorer og servicefunktioner

· Industriområder

· Offentlige og private virksomheder

Afsluttende bemærkninger

På offentlig vej må der kun benyttes autoriseret vejafmærkning til at regulere eller vejlede færdslen på vejen. Ved besigtigelsen den 9. januar 2017 kunne Aabenraa Komme konstatere, at der var opsat et privat skilt med teksten Den Gyldne Løve i krydset ved Varnæsvigvej/Nørskov.

Aabenraa Kommune gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte private skilte på offentlig vej uden vejmyndighedens tilladelse jf. § 80 stk. 1 i Lov om offentlige veje (Lov.nr. 1520 af 27. december 2014).

Bestyrelsen af Den Gyldne Løve bedes derfor straks få skiltet fjernet. Såfremt Aabenraa Kommune observerer skiltet fremadrettet, vil skiltet blive fjernet for bestyrelsens regning uden forudgående varsel.

Klage

Denne afgørelse kan jævnfør § 344, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til:

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 / 1022 København K.

Der kan kun klages over retlige forhold, om hvorvidt kommunens afgørelse er lovlig. Der kan ikke klages over kommunens skøn i sagen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor

afgørelsen er blevet meddelt., jf. bekendtgørelsens § 344, stk. 2.

Venlig hilsen

Vita Rich Dethlefsen

Sagsbehandler